معنى بر ر

بنا بر این می توان گفت: دوست داشتن تا در دل و قلب است و ظهوری نیافته محبت نام دارد اما اگر نمود و بروز پیدا کرد و در مقام عمل خود را نشان داد مودّت نام دارد . من = براي او معاني بسيار است 1- ابتدا غايت مثل سرت من البصره الي الكوفه

2023-01-31
    العلاج التنفسي
  1. نماز ، راز و نياز با خداوند است
  2. ۶۵۰۰۰کیلومتر مربع
  3. ردا
  4. May 06, 2021 · ۷